מציג נכבד, אנו מודים לך על השתתפותך ביריד הוועדים/תערוכת הספקים למשאבי אנוש, ומתכבדים להגיש לך להלן את קובץ הנרשמים כפי שנקלטו בהרשמה המוקדמת, בכנסים הנלווים ובדלפק הרישום באירוע שנערך על ידינו בתאריך 27/02/2024.

  • חשוב להדגיש כי קובץ הנרשמים והמבקרים שתקבלו בקישור שלהלן, מכיל את רשימת המבקרים כפי שנרשמו מראש באתר החברה וכי אפשר שחלקם מאותם נרשמים לא הגיע בסופו של יום לביקור ביריד. (אנא קחו זאת בחשבון בזמן פנייתכם לאנשים המופעים במאגר).

קובץ זה הינו רכושה הבלעדי של חברת ICX - המרכז הבינלאומי לכנסים בע"מ וחברת ועדים הוצאה לאור בע"מ וחברת, והם מעניקים לך בזאת זכות שימוש בקובץ ובנתונים הנכללים בו, וזאת מתוקף השתתפותך כמציג ביריד ותערוכה הנ"ל.

אנו מודים לך על שיתוף הפעולה ומאחלים המשך עסקאות מוצלח

סיגל בן צבי,
מנהלת היריד
* להורדת הקובץ ולשימוש בו יש לחתום דיגיטלית על תנאי שימוש, תודה.

תנאי השימוש  בקובץ ובנתונים הנכללים בו
  1. אני מתחייב בזאת שלא להעביר את הקובץ ו/או את הנתונים הנכללים בו לאף לגורם אחר.
  2. ידוע לי כי זכות השימוש בקובץ זה נבע מהשתתפותי ביריד/תערוכה הנ"ל.
  3. ידוע לי כי על מנת להגן על זכויות יוצרים של בעלי המאגר נשתלו בקובץ הנ"ל, נתונים לצורך ביקורת השימוש בקובץ, וכי נתונים אלו עשויים להוות ראיה להפרת התחייבויותי כלפי בעלי המאגר ולפגיעה בזכויות היוצרים, ומקרה של כל הפרת התחייבות זו אשלם לבעלי המאגר פיצוי מוסכם של 4,500 ₪ בתוספת מע"מ בגין כל הפרה.
  4. ידוע לי כי קובץ הנתונים שאקבל כולל גם את רשימת המבקרים ומשתתפי הכנסים הנלווים כפי שנרשמו מראש באתר החברה וכי אפשר שחלקם לא הגיע בסופו של יום לביקור ביריד.
  5. אני מאשר ומתחייב בזאת להיות אחראי באופן אישי למילוי ההתחייבויות הנ"ל.
  6. ידוע לי כי השימוש במאגר המידע הוא בכפוף לחוק הגנת הפרטיות והוראות סעיף 30א' לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 198, ו/או כל חוק רלוונטי אחר שחוקק בנוגע לשיווק ודיוור לרשימות תפוצה וכי השימוש בו חייב להיעשות בהתאם.
  7. אני מתחייב בזאת להסיר מרשימה זו, כל אדם שיבקש להסיר את שמו מרשימה ו/או על פי הוראה של המרכז הבינלאומי לכנסים להסיר נרשם/נרשמים מהמאגר שקיבלתי.
*
*
*
*